Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Essilor > Disclaimer
Disclaimer
 

Welkom op de site “essilorpro.se”. Met uw bezoek aan de site “essilorpro.se”, stemt u in met deze wettelijke vermeldingen en algemene gebruiksvoorwaarden.

Presentatie van de site
Het doel van de site is u informatie te verstrekken over de Essilor groep en u via links toegang naar de verschillende internetsites van deze groep te verschaffen.

De site is eigendom van de onderneming ESSILOR NEDERLAND BV, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te Luchthavenweg 18F, 5657 EB EINDHOVEN, Nederland (e-mail: klantenservice@essilor.nl, tel: 0316-580510).

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN
I
nwerkingtreding – Duur
Deze gebruiksvoorwaarden treden in werking op de dag dat ze online worden gezet en ze zijn tegenwerpbaar bij het eerste gebruik van de site door de bezoeker, en dit tijdens de hele gebruiksduur van de site, totdat nieuwe algemene gebruiksvoorwaarden de huidige vervangen.

ESSILOR behoudt zich het recht voor om deze wettelijke vermeldingen en algemene gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te vullen. Om deze reden raden we u aan deze regelmatig te raadplegen.

Algemene waarschuwing
ESSILOR NEDERLAND BV ("ESSILOR"), eigenaar van deze site, stelt alles in het werk om in de mate van het mogelijke de juistheid van de op deze site verspreide gegevens te waarborgen op het moment dat ze online worden gezet, en deze actueel te houden.

ESSILOR:

  • waarborgt evenwel in geen geval de juistheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de gegevens die op deze site beschikbaar zijn,
  • behoudt zich het recht voor de inhoud van de op deze site gepubliceerde documenten op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te corrigeren.

Bijgevolg wijst ESSILOR elke aansprakelijkheid van de hand:

  • voor elke onderbreking van de site of voor eventuele bugs,
  • voor elke onnauwkeurigheid, onjuistheid of weglating van de op de site beschikbare gegevens,
  • voor alle schade die voortvloeit uit bedrieglijke indringing door een derde, ook wanneer dit een wijziging van de op de site beschikbare gegevens inhoudt,
  • en in het algemeen voor elke schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaak, herkomst, aard of gevolgen, veroorzaakt door toegang van wie ook tot de site of de onmogelijkheid er toegang tot te krijgen, alsook door het gebruik van de site en/of het geloof dat wordt gehecht aan enige informatie die direct of indirect van laatstgenoemde afkomstig is.

Naleving van intellectuele eigendomsrechten
De site is een intellectueel werk dat wordt beschermd door de wetten op de intellectuele eigendom. Behoudens andersluidende vermelding zijn de intellectuele eigendomsrechten op de documenten die zijn opgenomen in de site en op elk van de elementen die voor deze site werden gemaakt, exclusief eigendom van ESSILOR, die geen andere licentie of geen ander recht verleent dan deze te raadplegen op de site.

Deze site leeft het auteursrecht na. Alle auteursrechten van de beschermde werken die op deze site worden weergegeven en meegedeeld, zijn voorbehouden. Behoudens toestemming is elk gebruik van de werken buiten individuele en private reproductie en raadpleging verboden en vormt het een daad van namaak.

De reproductie van alle op de site gepubliceerde documenten is uitsluitend toegestaan voor persoonlijke en private informatiedoeleinden. Elke reproductie en elk gebruik van kopieën voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden.

De merken, octrooien, logo’s, modellen, beelden, teksten, foto’s, grafieken, databanken of andere intellectuele eigendomsrechten die op deze site worden vermeld of gebruikt, zijn eigendom van ESSILOR of zijn onderworpen aan toestemming voor gebruik. Geen enkel recht of geen enkele licentie voor een van deze elementen kan worden toegekend zonder de schriftelijke toestemming van ESSILOR of van de derde, die eigenaars zijn van de rechten.

Links naar andere sites
De links op deze site naar andere aangesloten en niet-aangesloten sites worden ter informatie verstrekt.

Bij de links naar alle niet-aangesloten sites is ESSILOR op geen enkele wijze betrokken: instemming met de inhoud van de webpagina’s waarnaar deze links verwijzen, met de producten, reclame of alle elementen of diensten die op deze sites worden voorgesteld.

De informatiebeveiliging van de pagina’s waarnaar bepaalde links op de site kunnen verwijzen, is niet gewaarborgd. U heeft er alle belang bij in dit kader de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen. ESSILOR wijst alle aansprakelijkheid van de hand voor alle directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaak, herkomst, aard of gevolgen veroorzaakt door toegang tot andere sites of in verband met de door deze sites verstrekte informatie.

Wij wijzen u erop dat de niet-aangesloten sites zijn onderworpen aan hun eigen gebruiksvoorwaarden.

Bescherming van persoonsgegevens
De gegevens die op u betrekking hebben, worden door ESSILOR in alle vertrouwelijkheid en veiligheid opgeslagen en verwerkt.

U wordt ervan op de hoogte gesteld dat de gegevens die u verstrekt aan de hand van de formulieren op de site, noodzakelijk zijn om uw vragen te beantwoorden, en dat deze bestemd zijn voor ESSILOR, verantwoordelijke voor de verwerking, voor het administratieve beheer en voor externe informatie- en communicatiedoeleinden over de producten van Essilor, met uitsluiting van alle commerciële doeleinden. Verwerking van de verbindingsgegevens voor louter statistische doeleinden is mogelijk. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om een antwoord te geven op uw vraag. Indien het nodig blijkt deze gegevens te bewaren, zullen zij maximaal voor de duur van een jaar worden bewaard. Wij wijzen u erop dat deze gegevens met het oog op hun verwerking kunnen worden doorgegeven aan andere ondernemingen van de groep Essilor binnen de Europese Unie.

Elk persoonsgegeven dat u aan ESSILOR dient te verstrekken, is onderworpen aan de bepalingen van de Nederlandse wet ter bescherming van de persoonsgegevens. In dit verband beschikt u over een recht op inzage, rectificatie en verwijdering van uw persoonsgegevens, waarvan u op elk moment direct online gebruik kunt maken via het volgende e-mailadres (klantenservice@essilor.nl) of door een schriftelijk verzoek te richten aan:

ESSILOR NEDERLAND BV, afdeling klantenservice, Marconistraat 9, 6902 PC ZEVENAAR, Nederland, vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs.

Wij wensen een cookie op uw computer te plaatsen. Met een cookie kunnen wij u niet identificeren, maar dit registreert browserinformatie van uw computer op onze site (de pagina’s die u heeft geraadpleegd, datum en uur van raadpleging enz.). Wij wijzen u erop dat de registratie van cookies kunt weigeren bij de configuratie van uw internetbrowser. Dit kan de navigatie op onze site niettemin verstoren.

Naleving van de voorschriften
Deze algemene gebruiksvoorwaarden vallen onder de Nederlandse wet. Dit geldt voor de basisvoorschriften en de voorschriften ten aanzien van de vorm. Nederlands recht is van toepassing op geschillen die voortvloeien uit de toepassing van deze algemene gebruiksvoorwaarden.

De site wordt online gezet door ESSILOR met zetel in Nederland. Internetgebruikers die toegang hebben tot de site vanuit een andere plaats dan Nederland, moeten zich vergewissen van het naleven van de plaatselijke wetten.

© ESSILOR, 2012.


$Resources:imgRssButtonImgAlt;
RSS feeds
Print
Print
Send
Send to a friend
DecreaseIncrease
Text size